نمونه طرح های ساختمانی کمد

خانه ی بدون کمد برای همه یک کابوس بزرگ است و کمتر خانه ای می تواند بدون حضور کمد دیواری ظاهر مرتب و منظم خودش را حفظ کند.

کمد
کمد
کمد
کمد
کمد
کمد
کمد
کمد