نمونه طرح های ساختمانی آجرنما

آجر به عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده است و قدیمی ترین مصالح ساخته ی دست بشر به شمار می آید.

آجرنما
آجرنما
آجرنما
آجرنما
آجرنما
آجرنما
آجرنما
آجرنما