نمونه طرح های ساختمانی نما

در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به‌شمار می‌رود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می‌کند. بسیاری از نماها ارزش تاریخی دارند و در کشورهای گوناگون قوانین سختگیرانه‌ای در مورد موضوع تغییر نما وجود دارد که برخی از این قوانین هر گونه

نمای ساحتمان
نمای ساحتمان
نمای ساحتمان
نما
نما
نما
نما
نما
نما